Fundaţia Centrul pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mici şi Mijlocii Brăila

CURS DE SPECIALIZARE "INSPECTOR/REFERENT RESURSE UMANE",
COD COR 333304, 50 ORE

DATA PREVIZIONATĂ DE ÎNCEPERE A NOULUI CURS: 02 AUGUST 2019, ORA 16.45

DATA PREVIZIONATĂ DE SUSȚINERE A EXAMENULUI DE ABSOLVIRE: 20 AUGUST 2019

LOCURILE SUNT LIMITATE!!!


Potrivit Standardului Ocupaţional (SO) în vigoare, Inspectorul/referentul de resurse umane, prin poziţia pe care o deţine în cadrul departamentului de resurse umane, participă activ la gestionarea resurselor umane prin implicarea directă în procesul prin care organizaţia îşi recrutează, angajează, derulează şi încetează raporturile de muncă cu salariaţii.

    

Inspectorul/referentul resurse umane îşi desfăşoară activitatea în cadrul instituţiilor publice sau private, în toate organizaţiile care au personal angajat pe bază de contract individual de muncă, indiferent de forma de organizare juridică sau poate să îşi desfaşoare activitatea şi ca persoană fizică autorizată.

  

În conformitate cu cerinţele specifice ocupaţiei, Inspectorul/referentul resurse umane realizează următoarele sarcini:
- întocmeşte documentele de evidenţa personalului şi documentele ce ţin de evidenţa muncii într-o organizaţie;
- gestionează şi arhivează toate documentele de evidenţa personalului şi de evidenţa muncii in societatea în care îşi desfăsoară activitatea;
- consiliază personalul angajat şi potenţialii candidaţi la angajare referitor la desfăşurarea relaţiilor de muncă şi a documentelor ce trebuiesc întocmite;
- identifică necesarul de personal şi întocmeşte documentele care urmează a fi utilizate în desfăşurarea procesului de recrutare şi selecţie de personal;

- întocmeşte Registrul general de evidenţă a salariaţilot şi îl transmite către Inspectoratul Teritorial de Muncă;
- în cazul organizaţiilor cu un număr mai mic de personal Inspectorul (referentul) de resurse umane întocmeşte statul de plată pentru personalul angajat şi documentele aferente statului de plată;
- întocmeşte şi gestionează baza de date de personal.

 

Pentru a-şi putea îndeplini eficient rolul care-i revine în cadrul organizaţiei, ”Inspectorul/referentul de resurse umane” trebuie să deţină următoarele competenţe:

1. Competenţe generale:

2. Competenţe specifice:

         

Potrivit H.G. nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, în vigoare de la 1 august 2011,

 

CODULUI MUNCII - Legea nr. 53/2003, republicat în anul 2011, prevede:

Art. 17 alin. 2 Persoana selectata in vederea angajarii ori salariatul, dupa caz, va fi informata cu privire la cel putin urmatoarele elemente: d^1) criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;

Art. 40 alin. 1 Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi: f) să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora.

Art. 63 alin. 2 Concedierea salariatului pentru motivul prevăzut la art. 61 lit. d) poate fi dispusă numai după evaluarea prealabilă a salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau, în lipsa acestuia, prin regulamentul intern.

ART. 69 alin. 1 In cazul in care angajatorul intentioneaza sa efectueze concedieri colective, acesta are obligatia de a initia, in timp util si in scopul ajungerii la o intelegere, in conditiile prevazute de lege, consultari cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor, cu privire cel putin la: (2^1) Criteriile prevăzute la alin. (2) lit. d) se aplică pentru departajarea salariaţilor după evaluarea realizării obiectivelor de performanţă.

ART. 258 Regulamentul intern cuprinde cel putin urmatoarele categorii de dispozitii: i) criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor.

  

În acest context, cursul de specializare în ocupaţia de "Inspector/referent resurse umane", cu durata de 50 de ore (aproximativ 3 săptămâni), din care 37 ore de pregătire teoretică şi 13 ore de pregătire practică, organizat de Fundaţia C.D.I.M.M. Brăila, vine în întâmpinarea nevoii angajatorilor şi a persoanelor desemnate să gestioneze resursele umane din întreprinderi şi/sau unităţi.

    

Cursul este structurat pe 9 module ce abordează tematici diverse precum:

         

Metoda de training:
Cursul este interactiv, îmbinând elementele de teorie cu pregătirea practică, şi se concentrează pe aprofundarea cunoştinţelor în domeniul gestionării procedurilor specifice activităţii de resurse umane.

     

Materiale de curs:

     

Formatori cu experiență în domeniu!

                                         

La finalizarea cursului, în urma susţinerii examenului de absolvire, se va elibera un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii şi Justiției Sociale, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Autoritatea Naţională pentru Calificări, însoţit de suplimentul descriptiv, ce atestă dobândirea a 9 competenţe profesionale prevăzute de Standardul Ocupaţional în vigoare.

         

Condiţii minime de acces: studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat.

Actele necesare înscrierii la curs sunt: B.I./C.I.; certificatul de naştere; certificatul de căsătorie (unde este cazul); diploma de studii; fișă de înscriere tip.

  

N.B. Înscrierea presupune predarea tuturor documentelor menţionate mai sus responsabilului de curs al Fundaţiei C.D.I.M.M. Brăila. Simpla manifestare a interesului faţă de acest curs, exprimată telefonic sau prin e-mail, nu echivalează cu înscrierea.

  

Taxa de participare: 480 lei/participant (50 de ore).

Menţionăm că în acest preţ sunt incluse şi suportul de curs, taxele de examinare şi de eliberare a certificatului de absolvire, însoţit de suplimentul descriptiv.  

 

Pentru cursurile autorizate de ANC nu se aplică TVA la taxa de înscriere, conform art. 43 din O.G. nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Preţul include participarea la curs, materialele de curs, examinarea şi eliberarea certificatului de absolvire şi a suplimentului descriptiv).

.

Data previzionată de începere a cursului: 02 august 2019, ora 16.45.                        

Data previzionata de sustinere a examenul de absolvire este 20 august 2019, ora 16.45. 

   

Desfăşurarea cursului:

 

Relaţii şi înscrieri la sediul Fundaţiei: Str. Plevna, nr. 6, bl. A8, sc. 1, ap. 1, parter (lângă Arhivele Statului/la 300 m de Casa Tineretului); tel.: 0239/616.696,  fax: 0239/612.142, e-mail: centru@cdimm.ro.