Fundaţia Centrul pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mici şi Mijlocii Brăila

Proiectul: „O afacere pentru viitor!”, cofinanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi

Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilităţii lucrătorilor

Prioritatea de investiții 8.iii: Activităţi independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare

Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană

Cod apel POCU/82/3/7/Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană/105009

Schema de ajutor de stat: România Start Up Plus.

 

Partenerii de proiect, S.C.

GIGA PROD S.R.L. și FUNDAȚIA CENTRUL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII (C.D.I.M.M.) BRĂILA, oferă servicii de formare profesională în domeniul antreprenorial, suport personalizat și sprijin financiar nerambursabil în valoare de 1.200.000 Euro (maxim 40.000 Euro/plan de afaceri selectat spre finanţare), în vederea demarării unor afaceri noi în mediul urban al Regiunii de dezvoltare Sud-Est.

 

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea gradului de ocupare al forței de muncă din Regiunea Sud-Est.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1.   Dezvoltarea competențelor profesionale în domeniul antreprenorial a 300 de persoane din Regiunea Sud-Est, membri ai grupului țintă, care intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban al regiunii, în perioada de implementare a proiectului.

2.   Stimularea înființării și dezvoltării a 30 de afaceri non-agricole în mediul urban al Regiunii Sud-Est, în perioada de implementare a proiectului.

 

Perioada de implementare: 16 ianuarie 2018-15 ianuarie 2021

 

Valoarea totală a proiectului este de 8.789.864,77 lei din care:

-     7.394.371,44 lei asistență financiară nerambursabilă acordată din FSE;

-     1.304.889,08 lei din Bugetul Național;

-     90.604,25 lei contribuția Beneficiarului.

Locația de implementare a proiectului:

Județele: Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea.

Localitățile: Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Focșani.

 

ETAPE:

1.    ETAPA I FORMARE ANTREPRENORIALĂ (16 ianuarie 2018-15 ianuarie 2019)

I.1 Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, precum și cu privire la metodologia de selecție a grupului țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului (paginile web ale proiectului - www.gigaprod.ro şi www.cdimm.ro, adrese de informare către instituţiile şi organizaţiile locale, întâlniri deschise de informare ale grupului țintă, Facebook: www.facebook.com/oafacerepentruviitor).

Rezultate așteptate:

§  minim 300 de persoane din Regiunea Sud-Est vor fi informate.

 

I.2 Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială.

I.2.1 Înscrierea în cadrul proiectului:

I.2.1.1 Cine se poate înscrie în cadrul proiectului?

Grupul țintă al proiectului va fi format numai din persoane fizice (femei şi bărbaţi: şomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă şi înfiinţează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă).

I.2.1.2 Ce condiții trebuie îndeplinite cumulativ de către grupul țintă?

a) intenţionează să înfiinţeze o afacere non-agricolă în mediul urban al Regiunii Sud-Est;

b) își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, înr-una dintre cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate ale României (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest, Oltenia, Centru Sud-Est sau Muntenia);

c) îşi au resedinţa sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban în Regiunea Sud-Est;

d) au minim 18 ani;

e) au cel puţin studii gimnaziale (VIII clase).

I.2.1.3 Documente necesare înscrierii în cadrul proiectului:

a)    Anexa 8 – Formular grup ţintă;

b)    Declaraţie cu privire la evitarea dublei finanţări;

c)    Cererea de înscriere la workshop-ul ”Teme secundare FSE - Inovarea socială”;

d)    Cererea de înscriere la programul de formare profesională „Competenţe antreprenoriale”;

e)    cartea de identitate,

f)     certificatul de naştere,

g)    certificatul de căsătorie/hotărârea judecătorească de divorţ (cu menţiunea definitivă şi irevocabilă) sau alt document care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul),

h)    adeverinţă de studii/diploma ultimei instituţii de învăţământ absolvite.

 

ATENŢIE! Nu vor face parte din grupul ţintă al proiectului tinerii NEETs (care nu urmează nici o formă de învăţământ, nu participă la activităţi de formare profesională şi nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 şi 24 de ani (cf. art. 5 pct. IV1 din Legea nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă). Aceștia pot beneficia de măsuri pentru înființarea de afaceri, inclusiv sprijin sub formă de consiliere, formare, mentorat, în cadrul măsurilor sprijinite în cadrul axelor prioritare 1 și 2 ale POCU.

I.2.2 Selectarea grupului țintă ce va participa la programul de formare profesională ”Competențe antreprenoriale”:

Etapa I – verificarea dosarelor de înscriere privind îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate şi de studii, şi corectitudinea/completitudinea întocmirii dosarului.

Etapa a II-a – ierarhizarea candidaţilor se va face în funcţie de principiul “Primul venit, primul servit”, dacă îndeplinesc condițiile menționate la Etapa I.

Etapa a III-a – repartizarea grupului ţintă pe judeţe şi pe activităţi.

Rezultate așteptate:

§  minim 300 de persoane (câte minim 20 de persoane din jud. Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea şi Vrancea, în total minim 100 de persoane, şi minim 200 de persoane din jud. Brăila) din Regiunea Sud-Est vor fi recrutate, înscrise, selectate și vor constitui grupul țintă al proiectului, în vederea participării la programul de formare antreprenorială.

 

I.3 Derularea programului de formare antreprenorială: cursuri de specializare, „Competențe antreprenoriale”, cu durata de 60 de ore din care 30 de ore de pregătire teoretică și 30 de ore de pregătire practică. În cadrul acestor cursuri vor fi elaborate planuri de afaceri viabile, care vor fi propuse spre finanțare în cadrul schemei de ajutor de stat – România Start Up Plus.

Rezultate așteptate:

§  15 programe de formare profesionala antreprenorială vor fi organizate în Regiunea de Sud-Est (10 cursuri în Mun. Brăila, 1 curs în Mun. Buzău, 1 curs în Mun. Constanța, 1 curs în Mun. Galați, 1 curs în Mun. Tulcea și 1 curs în Mun. Focșani);

§  minim 300 de persoane din Regiunea Sud-Est vor participa la programul de formare antreprenorială;

§  minim 300 de planuri de afaceri vor fi elaborate de participanții din Regiunea Sud-Est în cadrul cursurilor de formare antreprenorială;

Indicator de rezultat:

§  minim 300 de persoane din Regiunea Sud-Est vor fi certificate profesional în domeniul „Competențe antreprenoriale”.

.

I.4 Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului

I.4.1 Anunț demarare Activitatea I.4;

I.4.2 Model plan de afaceri;

I.4.3 Analiza financiară;

I.4.4 Grila de evaluare;

I.4.5 Metodologia de selectare a planurilor de afaceri;

I.4.6 Schema de minimis Romania Start Up Plus;

I.4.7 Ghidul solicitantului Romania Start Up Plus;

I.4.8 COMPLETARE LA ANUNȚUL PRIVIND DEMARAREA ACTIVITĂȚII I.4 SELECTAREA PLANURILOR DE AFACERI CE VOR FI FINANȚATE ÎN CADRUL PROIECTULUI ”O afacere pentru viitor!”,POCU/82/3/7/105009, postat în data de 26 octombrie 2018.

Rezultate așteptate:

§  minim 30 de planuri de afaceri propuse de reprezentanți ai grupului țintă din Regiunea Sud-Est vor fi aprobate de un juriu.

.

I.5 Efectuarea de stagii de practică

Rezultate așteptate:

§  minim 30 de persoane din grupul țintă al proiectului vor participa la stagii de practică în cadrul unor întreprinderi existente, funcționale, a căror activitate economică face parte din aceeași grupă CAEN cu cele aferente planurilor de afaceri selectate.

§  minim 30 de rapoarte de stagii de practică aferente stagiului efectuat de persoanele ale căror planuri de afaceri au fost selectate în vederea acordării ajutorului de minimis.

 

I.6 Teme secundare FSE - Inovarea socială

Rezultate așteptate:

§  minim 15 workshop-uri privind "Inovarea socială" vor fi organizate în cele 6 jud. ale Regiunii Sud-Est;

§  minim 300 de persoane din Regiunea Sud-Est vor participa la workshop-urile privind "Inovarea socială", iar minim 10% din planurile de afaceri finanțate în cadrul proiectului vor propune măsuri ce vor promova concret inovarea socială.

 

 ETAPA A II-A IMPLEMENTAREA PLANURILOR DE AFACERI FINANTATE DIN FONDURI FSE (16 ianuarie 2019-15 iulie 2020)

II.1 Furnizarea, de către administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere/consultanţă/mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri:

 

Rezultate așteptate:

§  minim 30 de persoane din grupul țintă al proiectului vor beneficia de servicii personalizate de consiliere/consultanță/mentorat în vederea implementării planurilor de afaceri selectate în etapa I în vederea finanțării.

 

II.2 Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis, în cadrul proiectului.

Rezultate așteptate:

§  minim 30 de întreprinderi cu profil non-agricol vor fi înființate în zona urbană a Regiunii Sud-Est.

Indicator de rezultat:

§  minim 60 (minim 2 locuri de muncă x minim 30 de întreprinderi nou înființate) de locuri de muncă create și existente urmare a sprijinului primit de șomeri, persoane inactive, persoane angajate, la 6 luni după terminarea sprijinului.

 

II.3 Monitorizarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate:

Rezultate așteptate:

§  activitatea a minim 30 de întreprinderi nou înființate în zona urbană a Regiunii Sud-Est va fi monitorizată de administratorul schemei de antreprenoriat.

 

II.4 Decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului - prima tranșă:

Rezultate așteptate:

§  minim 30 de întreprinderi nou înființate în zona urbană a Regiunii Sud-Est vor beneficia de prima tranșă de maxim 75% (x 40.000 Euro = 30.000 Euro) din valoarea ajutorului de minimis;

§  minim 30 de întreprinderi nou înfiinţate în zona urbană a Regiunii Sud-Est vor obţine din activitatea curenta, în termen de 12 luni aferente etapei a II-a, venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranşei iniţiale (30% x 30.000 Euro = 9.000 Euro).

 

ETAPA A III-A PROGRAM DE MONITORIZAREA FUNCTIONÂRII ŞI DEZVOLTĂRII AFACERILOR FINANŢATE ÎN CADRUL PERIOADEI DE SUSTENABILITATE A ACESTORA (16 iulie 2020-15 ianuarie 2021)

III.1 Decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului - a doua tranşă:

Rezultate așteptate:

§  minim 30 de întreprinderi nou înfiinţate în zona urbană a Regiunii Sud-Est vor beneficia de a doua tranşă (25% x 40.000 Euro = 10.000 Euro) din valoarea ajutorului de minimis;

 

III.2 Program de monitorizare a funcţionării şi dezvoltării afacerilor finanţate în cadrul perioadei de sustenabilitate a acestora:

Rezultate așteptate:

§  minim 30 de IMM-uri create şi funcţionale în zona urbană a Regiunii Sud-Est, vor fi monitorizate cu privire la sustenabilitatea ideii de afaceri, asumate în sensul dezvoltării şi atingerii tuturor rezultatelor angajate prin proiect.

Indicator de rezultat:

§  minim 30 de IMM-uri create şi funcţionale la 6 luni după terminarea sprijinului.

 

ETAPA A IV-A MANAGEMENTUL PROIECTULUI

 

ETAPA A V-A COORDONARE ACTIVITĂŢI PARTENER

 

ETAPA A VI-A DECONTAREA CHELTUIELILOR INDIRECTE

 

PARTENERIATUL PROIECTULUI:

BENEFICIAR: S.C. GIGA PROD S.R.L.

Mun. Braila, Strada 1 Decembrie 1918, bloc F3, parter

Tel. 0239/611058

E-mail: office@gigaprod.ro

Web: 

www.gigaprod.ro


PARTENER NAȚIONAL 1:

Fundaţia C.D.I.M.M. Brăila

Str. Plevna, nr. 6, bl. A8, sc. 1, ap. 1, parter, Brăila (300 m de Casa Tineretului/lângă Arhivele Statului)

Tel. 0239/616696

Web site: 

www.cdimm.ro

E-mail: centru@cdimm.ro

 

Facebook:

https://www.facebook.com/oafacerepentruviitor/

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă rugăm să vizitaţi

http://www.fonduri-ue.ro/