Fundaţia Centrul pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mici şi Mijlocii Brăila

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

 

"SPRIJIN SI FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU DEZVOLTAREA CULTURII ANTREPRENORIALE ÎN PARTEA DE EST A ROMÂNIEI"

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, “Investeşte în oameni!”, Axa Prioritară 3: "Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor", Domeniul major de intervenţie 3.1 "Promovarea culturii antreprenoriale" contract nr. POSDRU /92/3.1/S/56106.

 

BENEFICIAR: S.C. CEPROHART S.A. Brăila, www.ceprohart.ro

PARTENER NAŢIONAL 1: Fundația Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii Brăila, www.cdimm.ro

PARTENER NAŢIONAL 2: S.C. CENTRUL DE CONSULTANŢĂ ŞI STUDII EUROPENE S.R.L. Galaţi, cursuriccse.ro

 

DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: 02 Decembrie 2010 - 30 Noiembrie 2013

 

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI: 7.240.368,00 lei

     CONTRIBUŢIA PROPRIE A BENEFICIARULUI: 176.530,00 lei (52%)

     CONTRIBUŢIA PROPRIE A PARTENERULUI NAŢIONAL 1: 11%

     CONTRIBUŢIA PROPRIE A PARTENERULUI NAŢIONAL 2: 37%

 

REGIUNILE DE IMPLEMENTARE: Sud-Est şi Nord-Est

 

OBIECTIVUL GENERAL:

Obiectivul general al proiectului vizează: dezvoltarea unui cadru metodologic şi instituţional eficient de sprijinire a mediului de afaceri din regiunile Sud-Est şi Nord-Est printr-un sistem integrat de servicii personalizate de îmbunătăţire a performanţelor antreprenoriale şi manageriale.
          

OBIECTIVELE SPECIFICE/OPERAŢIONALE ale proiectului sunt:

GRUPUL ŢINTĂ

Este format din 1200 de persoane, din care:

 

REPARTIZAREA GRUPULUI ŢINTĂ PE ACTIVITĂŢI

1200 de persoane repartizate astfel:

 

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI:
A1. Consolidarea capacităţii de dezvoltare şi promovare a parteneriatelor interregionale şi crearea cadrului instituţional de promovare a culturii antreprenoriale în partea de Est a României.               

      A1.1 Organizarea şi înfiinţarea a 5 centre regionale de asistenţă şi informare pentru iniţierea unei afaceri.
                 A1.1.1 Stabilire localizare centru (Suceava, Iaşi, Vrancea, Brăila, Constanţa);
                 A1.1.2 Stabilire design, dotare cu echipamente, resurse umane, metodologii de lucru;
                 A1.1.3 Elaborare materiale/sesiuni de informare/seminarii şi diseminare în cadrul centrelor regionale.
        A1.2 Recrutare, înscriere, selecţie, constituire grup ţintă.
                 A1.2.1 Elaborare bază de date cu potenţialii beneficiari;
                 A1.2.2 Elaborare materiale/instrucţiuni de înscriere/recrutare grup ţintă;
                 A1.2.3 Stabilire criterii de selecţie;
                 A1.2.4 Stabilirea echipei de experţi pentru selecţie;
                 A1.2.5 Constituirea grupului ţintă şi repartizarea pe activităţi şi subactivităţi.

 

A2. Organizarea unor campanii de informare şi conştientizare privind oportunităţile existente în vederea încurajării antreprenoriatului

      A2.1 Elaborarea materialelor necesare pentru campaniile de informare/conştientizare: studii/cercetări la nivelul celor doua regiuni (analiza SWOT) în scopul sprijinirii acţiunii de iniţiere a unei afaceri;
      A2.2 Organizare workshop-uri pe următoarele tematici:
              A2.2.1 „Oportunităţi de finanţare pentru dezvoltarea unei afaceri” (vor fi prezentate tipuri de proiecte ce pot primi finanţare din fonduri europene şi principalele etape pe care trebuie să le parcurgă o întreprindere pentru a primi finanţare) (12 Workshop-uri/an);
              A2.2.2 „Responsabilitatea socială şi organizarea inovativă a întreprinderii” (responsabilitate socială, diversificare relaţii contractuale şi de muncă, modele inovative de organizare flexibilă a muncii etc.) (12 Workshop-uri/an);
             A2.2.3 „Asigurarea unui loc de muncă sigur şi sănătos” - (reglementări privind asigurarea sănătaăţii şi securităţii muncii în întreprinderi) (12 Workshop-uri/an).
     A2.3 Organizare job-club:
             A2.3.1 „Spirit antreprenorial” (competenţe necesare pentru dezvoltarea unei afaceri) – 12 job-club/an;
              A2.3.2 „Poveşti de succes” (diseminarea şi transferul de bune practici de către managerii unor afaceri de succes/întreprinzatori/administratori către participanţii la sesiuni) – 12 job-club/an.
     A2.4 Elaborarea „Ghidului antreprenorului”.


A3. Elaborarea şi furnizarea unor programe de formare profesionala de iniţiere, perfecţionare şi specializare pentru angajaţi şi antreprenori în scopul îmbunătăţirii performanţelor manageriale şi promovării culturii antreprenoriale.

       A3.1 Specializarea şi instruirea personalului în domeniul: Iniţiere în afaceri şi antreprenoriat;
               A3.1.1 Elaborare şi pregătire materiale de instruire, Stabilire grup ţintă şi loc de organizare curs/nr. sesiuni, Stabilire echipă de traineri/experţi;
                A3.1.2 Organizare şi desfăşurare sesiuni instruire:
                           Modul 1: Competenţe antreprenoriale (12 sesiuni, 1 sesiune/judeţ);
                A3.1.3 Organizare şi desfăşurare sesiuni instruire:
                           Modul 2: Agent de vânzări (12 sesiuni, 1 sesiune/judeţ);
                A3.1.4 Organizare şi desfăşurare sesiuni instruire:
                           Modul 3: Contabilitate pentru afaceri (12 sesiuni, 1 sesiune/judeţ);
       A3.2 Specializarea şi instruirea personalului în domeniul: Dezvoltare competenţe manageriale.
               A3.2.1 Elaborare şi pregătire materiale de instruire, Stabilire grup ţintă şi loc de organizare curs/nr. sesiuni, Stabilire echipă de traineri/experţi;
                A3.2.2 Organizare şi desfăşurare sesiuni instruire:
                           Modul 4: Managemenul RU/Inspector RU (12 sesiuni, 1 sesiune/judeţ);
                A3.2.3 Organizare si desfasurare sesiuni instruire:

                           Modul 5: Manager proiect (12 sesiuni, 1 sesiune/judeţ);
                A3.2.4 Organizare şi desfăşurare sesiuni instruire:
                           Modul 6: Management organizaţional (12 sesiuni, 1 sesiune/judeţ);
                A3.2.5 Organizare şi desfăşurare sesiuni instruire:
                            Modul 7: Managementul riscului (12 sesiuni, 1 sesiune/judeţ);
                A3.2.6 Organizare şi desfăşurare sesiuni instruire:
                            Modul 8: Managementul schimbării (12 sesiuni, 1 sesiune/judeţ);
                A3.2.7 Organizare şi desfăşurare sesiuni instruire:
                            Modul 9: Manager de achiziţii (5 sesiuni, 1 sesiune/centru).
    A3.3 Program de instruire şi perfecţionare pentru îmbunătăţirea competenţelor profesionale în vederea dezvoltării şi consolidării unor noi domenii de ocupare.
                A3.3.1 Elaborare şi pregătire materiale de instruire, Stabilire grup ţintă şi loc de organizare curs/nr. sesiuni, Stabilire echipă de traineri/experţi;
                A3.3.2 Organizare şi desfăşurare sesiuni de instruire:
                            Modul 10: Protecţia mediului şi dezvoltare durabilă în IMM-uri (5 sesiuni, 1 sesiune/centru);
                A3.3.3 Organizare şi desfăşurare sesiuni instruire:
                            Modul 11: Asigurarea Sănătăţii şi Securităţii în IMM-uri (5 sesiuni, 1 sesiune/centru).
                A3.3.4 Organizare şi desfăşurare sesiuni instruire:
                            Modul 12: Inspector de specialitate protecţia muncii (5 sesiuni, 1 sesiune/centru);
                A3.3.5 Organizare şi desfăşurare sesiuni instruire:
                            Modul 13: Operator introducere, validare şi prelucrare date (5 sesiuni, 1 sesiune/centru).

 

A4. Activităţi de consiliere, sprijin, asistenţă şi post-asistenţă pentru iniţierea unei afaceri. 
       A4.1 Asistenţă/consiliere pentru afaceri (IMM-uri şi micro-întreprinderi);
                 A4.1.1 Consultanţă start-up;
                 A4.1.2 Consultanţă pentru întocmire planuri de afaceri, studii de fezabilitate, planuri de investiţii, obţinerii de avize şi autorizaţii, studii de impact etc.
                 A4.1.3 Asistenţă, consiliere şi sprijin pentru iniţierea/reorganizarea afacerilor, studierea noilor structuri organizatorice;
       A4.2 “Business pentru toţi” (Concurs cu premii);
                 A4.2.1 Şedinţe de instruire, consiliere, sprijin şi experienţă practică necesară în vederea elaborării unui plan de afaceri viabil şi sustenabil;
                 A4.2.2 Crearea de parteneriate între tineri şi mediul de afaceri;
                 A4.2.3 Promovarea participării tinerilor la dezvoltarea societăţii bazata pe cunoaştere;
                 A4.2.4 Organizarea a 5 târguri de afaceri şi concursuri cu cele mai inovative idei de afaceri;
                 A4.2.5 Premierea celor mai bune idei de afaceri.

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:
           1. Acte necesare pentru înscriere –
[descarca fisier...]
           2. Formular înregistrare a grupului ţintă – Anexa 1 –
[descarca fisier...]
           3. Formular de înscriere firmă (IMM-uri, microîntreprinderi) –
[descarca fisier...]
           4. Formular de înscriere angajat –
[descarca fisier...]
           5. Formular de înscriere WORKSHOP-uri şi JOBCLUB-uri–
[descarca fisier...]
           6. Cerere de înscriere la curs şi la sesiunile de workshop-uri/jobclub-uri –
[descarca fisier...]
           7. Adeverinţă înscriere curs –
[descarca fisier...]
           8. Declaraţie date personale –
[descarca fisier...]

 

De asemenea, în cadrul proiectului se desfăşoara şi următoarele activităţi orizontale:

 

REZULTATE AŞTEPTATE:

Indicatori [1 output]

Număr de cursanţi pregătiţi pentru iniţierea unei afaceri

200

Număr de cursanţi pregătiţi pentru iniţierea unei afaceri, dintre care: femei

120

Număr de persoane care au beneficiat de acţiuni pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale şi pentru iniţierea afacerilor

600

Număr de persoane care au participat la acţiuni de dezvoltare a competenţelor manageriale

250

Număr de participanţi la instruire – formare profesională contină

600

Număr participanţi FSE – femei

350

 

Indicatori [2 result]

Ponderea beneficiarilor de cursuri de formare care iniţiază noi afaceri (%)

100

Număr de persoane care au demarat o activitate independentă – formare profesională contină

240

Parteneri transnaţionali implicaţi în proiect - formare profesională continuă

0

 

Indicatori adiţionali [output]

Număr centre regionale de sprijin şi asistenţă antreprenorială

5

Număr târguri/concursuri pe idei de afaceri

5

Număr tineri participanţi la activităţi de iniţiere afaceri

200

Număr module de instruire atestate CNFPA - furnizate în proiect

11

Număr afaceri noi create prin proiect

12

 

Indicatori adiţionali [result]

Ponderea beneficiarilor la activităţi de instruire/formare/iniţiere în domeniul iniţierii de noi afaceri şi antreprenoriat, %

100

Ponderea certificatelor de absolvire recunoscute CNFPA (%)

100

Ponderea beneficiarilor de diplome de participare la workshop şi jobclub, %

100

Număr premii acordate pentru cea mai bună idee de afaceri la nivelul fiecărui centru regional

5

 

CONTACT:

S.C. CEPROHART S.A. Brăila - Sucursala Suceava

Calea Unirii nr.24 (incintă AMBRO)
Tel: 0230/257.386; Fax: 0230/522.655
E-mail:ceprosv@rdslink..ro, violeta_negreanu@yahoo.com, cantea.ceprosv@gmail.com
Site web:
www.ceprohart.ro

Persoane de contact: Violeta Negreanu – Manager proiect / Coordonator Centrul regional Suceava, Maria Cantea – Responsabil Consiliere

S.C. CEPROHART S.A. Brăila  

Bld-ul Al. I. Cuza, nr. 3
Tel: 0239/619.741; Fax: 0239/680.280
E-mail: vali.buteica@ceprohart.ro, anechita29@yahoo.com

Site webww.ceprohart.ro

Persoane de contact:

Valentina Elena Buteică – Responsabil formare profesională

Adrian Nechita - Coordonator campanii informare/conştientizare

 
FUNDAŢIA CENTRUL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII BRĂILA
Str. Plevna, nr.6, bloc A8, sc.1, ap.1, parter
Tel. fix: 0239/616.696, 0371/302.941, Fax: 0239/612.142
E-mail: lucia@cdimm.ro
Site web:
www.cdimm.ro

Persoană de contact: Lucia Curcumeli – Coordonator Centrul regional Brăila

 
S.C. CENTRUL DE CONSULTANŢĂ ŞI STUDII EUROPENE S.R.L. GALAŢI
Str. Energiei,  nr.24 A, Galaţi
Tel: 0236/419.608; 0236/498.454; Fax. 02367419.608
E-mail: secretariat@cursuriccse.ro
Site web:
www.cursuriccse.ro  
Persoane de contact:
Adrian Viorel Neagu - Asistent coordonare Centrul regional Iaşi
Cornelia Petcu - Asistent coordonare Centrul regional Vrancea / Expert recrutare selecţie
Didona Cornelia Platon - Asistent coordonare Centrul regional Constanţa
Ramona Oţelea – Coordonator recrutare/selecţie 

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă rugăm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.