Fundaţia Centrul pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mici şi Mijlocii Brăila


 

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă rugăm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
 

"O ŞANSĂ NOUĂ, UN VIITOR MAI BUN PE PIAŢA MUNCII DIN REGIUNEA DE SUD-EST PENTRU PERSOANELE DIN MEDIUL RURAL!"

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, “Investeşte în oameni!”, Axa Prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea forţei de muncă”, contract nr. POSDRU/110/5.2/G/89547.

 

BENEFICIAR: Fundația Centrul pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii Brăila, www.cdimm.ro

 

PARTENER NAŢIONAL 1: Asociaţia Regională de Consultanţă - dezvoltare, Asistenţă Brăila – ARCA Brăila

 

DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: 01 Februarie 2012 – 31 Ianuarie 2014

 

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI: 2.034.567 lei

 

VALOAREA ELIGIBILĂ A FINANŢĂRII NERAMBURSABILE ACORDATĂ DIN FSE: 1.678.932,43 lei

 

VALOAREA ELIGIBILĂ A FINANŢĂRII NERAMBURSABILE ACORDATĂ DIN BUGETUL NAŢIONAL: 274.677,57 lei

 

CONTRIBUŢIA PROPRIE A BENEFICIARULUI: 27.134 lei

 

CONTRIBUŢIA PROPRIE A PARTENERULUI NAŢIONAL 1: 12.866 lei

 

REGIUNEA DE IMPLEMENTARE: Sud-Est

 

MEDIUL: RURAL

Proiectele care vizează satele periurbane sau comunele declarate ca oraşe NU sunt eligibile pentru finanţare în cadrul acestui DMI.

 

JUDEŢELE DE IMPLEMENTARE: Brăila şi Tulcea

 

OBIECTIVUL GENERAL:

Creşterea integrării/reintegrării pe piaţa muncii în sectoare/activităţi non-agricole a persoanelor din mediul rural al Regiunii de Sud-Est.

 

OBIECTIVE SPECIFICE:

 

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI:

1. Managementul proiectului;

2. Achiziţii publice;

3. Campania de informare şi publicitate a proiectului;

4. Autorizarea Beneficiarului în vederea furnizării de programe de formare profesională, în baza O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, pentru ocupaţiile de: "Inspector de specialitate protecţia muncii", "Animator centre de vacanţă" şi "Competente comune - competente antreprenoriale";

5. Furnizarea serviciilor personalizate de informare şi consiliere profesională, medierea muncii;

6. Campanii de informare şi conştientizare în vederea asigurării participării persoanele din mediul rural implicate în activităţi non-agricole la activităţi de formare profesională;

7. Furnizarea programelor de formare profesională pentru minim 144 de persoane din mediul rural:

8. Evaluarea competenţelor profesionale dobândite în alte contexte decât cele formale;
9. Activităţi de consiliere şi asistenţă antreprenorială;

Regulamentul concursului cu premii pentru cele mai bune idei și planuri de afaceri - data postării 08.12.2013.

10. Sprijin pentru măsuri inovatoare în vederea creşterii numărului persoanelor din mediul rural active din punct de vedere economic.

 

ATENŢIE!!!

Nu vor fi furnizate activităţi de formare profesională în scopul calificării/recalificării angajaţilor din mediul rural.

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

1. carte de identitate/buletin (copie);

2. certificat de naștere (copie);

3. certificat de căsătorie (în cazul persoanelor care și-au schimbat numele; copie);

4. ultima diplomă de studii/adeverință de studii/foaie matricolă (copie);

5. carnet de șomer (NUMAI pentru persoanele înregistrate la A.J.O.F.M.; copie);

6. decizie de încetare a ultimului contract individual de muncă (NUMAI pentru persoanele care, de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, nu s-au mai angajat; copie);

7. contract individual de muncă (NUMAI pentru angajați; copie conformă cu originalul, semnată și ștampilată de reprezentantul legal);

8. certificat de înregistrare al firmei la Registrul Comerțului (NUMAI pentru angajați; copie conformă cu oroginalul, semnată și ștampilată de reprezentantul legal).

În vederea înregistrării în cadrul proiectului, vor fi completate și câteva formulare tipizate.

 

GRUPUL ŢINTĂ al proiectului:

ID

Grup ţintă

Valoare

75

Persoane în căutarea unui loc de muncă

70

77

Persoane ocupate în agricultura de subzistenţă

40

122

Şomeri

40

160

Angajați din mediul rural

50

 
IMPORTANT!!!
Personalul din cadrul administraţiei publice centrale si locale si educaţiei, indiferent de forma de încadrare (funcţie publică, contract de muncă, contract de management etc) NU este grup ţintă eligibil în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, având în vedere că finanţarea formării profesionale pentru angajaţii din sistemul de educaţie se realizează în cadrul Domeniului Major de Intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie si formare profesională” – POSDRU 2007-2013, iar finanţarea formării profesionale pentru angajaţii din administraţia publică se realizează prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.

 

INDICATORI:

ID

Indicatori [1 output]

Valoare

369

Număr de participanţi FSE – femei

100

370

Număr de presoane care beneficiază de consiliere/orientare - sustenabilitate zone rurale

200

371

Numărul participanţilor din zonele rurale

200

372

Numărul participanţilor din zonele rurale, din care: persoane ocupate în agricultura de subzistenţă

40

373

Numărul participanţilor la campanii de informare şi conştientizare

40

374

Numărul participanţilor la programe de formare profesională

144

 

ID

Indicatori [2 result]

Valoare

364

Ponderea participanţilor din mediul rural la programe integrate certificaţi (%)

80

365

Ponderea participanţilor din mediul rural la programe integrate certificaţi (%), dintre care: femei

80

366

Ponderea participanţilor din zonele rurale certificaţi în cadrul programelor integrate, care au obţinut un loc de muncă (%)

5

378

Număr de participanţi la instruire care şi-au găsit un loc de muncă în termen de 6 luni - sustenabilitate zone rurale

8

380

Număr de participanţi la instruire certificaţi - sustenabilitate zone rurale

116

 

CONTACT:

FUNDAŢIA CENTRUL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII BRĂILA

Str. Plevna, nr.6, bloc A8, sc.1, ap.1, parter
Tel. fix: 0239/616.696, 0371/302.941, Fax: 0239/612.142
E-mail: centru@cdimm.ro
Site web:
www.cdimm.ro

Manager proiect: Curcumeli Lucica

 

Asociaţia Regională de Consultanţă - dezvoltare, Asistenţă Brăila – ARCA Brăila

Str. Frumoasa, nr. 9, Brăila

Tel./fax: 0339/401301, 0339/401.312

E-mail: arca_braila@yahoo.com

Asistent proiect: Giovani Ana